Search Result of "การท่องเที่ยวและการโรงแรม"

About 27 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, Imgภรทิพย์

แหล่งทุน:Saint Mary university

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นางสาว หงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินคุณภาพการบริการสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินภูฏาน (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12