Search Result of "การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:DUO-FELLOWSHIP European Union

หัวเรื่อง:การศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาต่อการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ: เปรียบเทียบนักศึกษาไทยและนักศึกษาเช็ค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการ , การท่องเที่ยว , การตลาด

Resume