Search Result of "การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Yodmanee Tepanon

แหล่งทุน:ERAMUS +

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:54 20 สินทรัพย์จากงานวิจัย ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 54 20 สินทรัพย์จากงานวิจัย ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: VjpqbejpDig
Updated: 2012-11-22T06:29:45.000Z
Duration: 535 seconds


Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยความต้องการและความรู้ของชุมชนในการเข้าร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขต ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดกระบี่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระดับความเหมาะสมในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:ImgPattamanetd NAKAPHAN

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว พิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมท่องเที่ยว (Tourist behavior), การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism), Service Quality, Tourism Marketing

Resume