Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)

Img

งานวิจัย

การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐเชค (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

แหล่งทุน:สหภาพยุโรป (ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEM โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234