Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาระบบอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, Imgผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123