Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

About 57 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาระบบอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, Imgผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123