Search Result of "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"

About 152 results
Img
Img

งานวิจัย

หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแพรวรรณ วรรัตนธรรม

แหล่งทุน:โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่ง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgมา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินและจัดการภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัฐศิพร แสงเยือน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

12345678