Search Result of "การท่องเที่ยว"

About 1730 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสารัฐ รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประเมินผลการจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2013

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...