Search Result of "การท่องเที่ยว"

About 1735 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, อาจารย์

Img

ที่มา:การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยแรงต้านในระดับความหนักที่ต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ กระบวนรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของ จ.ตราด

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เซ็กซ์ทัวร์กับการท่องเที่ยว (2008)

ผู้แต่ง:ImgMs.Pimphun Sujarinphong, Assistant Professor,

วารสาร:

12345678910...