Search Result of "การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวถิระพร เกลี้ยงขำ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น Probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

ผู้เขียน:Imgถิระพร เกลี้ยงขำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็นProbiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยการพองตัวของมอลต์สกัดจากกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

ผู้เขียน:Imgรสลิน ธนทิพยกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume