Search Result of "การทำแห้งแบบพ่นฝอย"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวเรื่อง:การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มสารสกัดสาหร่ายเกลียวทองโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยและมัลติเพิลอิมัลชัน

ผู้เขียน:Imgธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินงบประมาณแผ่นดินภายใต้ NRU - ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้ Acacia aulacocarpa

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis)

12