Search Result of "การทำลายการพักตัวของเมล็ด"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกบางชนิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้ำร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ด้วยวิธี scarification

Img

ที่มา:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้าร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์บวบหอม โดยการขัดเปลือกเมล็ดและความร้อนแห้ง

ผู้เขียน:Imgศจี เชาว์ดำริห์กุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume