Search Result of "การทำความสะอาด"

About 143 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบการกะเทาะ และการทำความสะอาดเมล็ดลูกเดือย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมสิน ฟูดอินดัสทรี จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนษภร ลีบุญญานนท์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

การให้บริการการอบรมและถ่ายทอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวิเชษฐ์ วัฒนาสกุลพงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑามาศ กลิ่นโซดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย” ปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำยาทำความสะอาดมือจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678