Search Result of "การทอด"

About 305 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

สร้างเครื่องทอดสุญญากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมฟู้ด จำกัด

Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่า่ยทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการผลิตโพลีแซคคาร์ไรด์ จาก Pseudomonas sp. และ Rhizobium sp.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวโสรยาเกตุจรัส

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
12345678910...