Search Result of "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:หลักเบื้องต้นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณ

Img

Researcher

ดร. สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยา, การวัดผล

Resume

Img

งานวิจัย

ารทบทวนสถานการณ์นโยบายกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเกษม นครเขตต์, Imgนิตยา แสงชื่น

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการให้คำปรึกษา , จิตวิทยาคลินิก

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำหรับโคในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, สุขภาพจิต, การทดสอบทางจิตวิทยา, เด็กและเยาวชนกระทำผิด

Resume

Img

Researcher

ดร. พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงบวก

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

นาย อดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบาดวิทยา, โรคโคนม , การจัดการอาหาร

Resume