Search Result of "การทดสอบสายพันธุ์"

About 21 results
Img

งานวิจัย

โครงการความร่วมมือในการทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและใบหงิกเหลืองร่วมกับภาคเอกชน (2013)

หัวหน้าโครงการ:บุญส่ง เอกพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgบุญส่ง เอกพงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การคัดเลือกวิธีสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต1 ดีเอ็มอาร์:1. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ และลูกผสม

Img

Researcher

ดร. จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย นพศูล สมุทรทอง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีระการผลิตพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์, Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาง รัชนีวรรณ กุลจันทร์, Imgนาง วัชรี ประชาศรัยสรเดช, Imgนาง อัญชลี กมลรัตนกุล, Imgนางสาว พัชทรา มณีสินธุ์, Imgนางสาว สุรัสษา เมฆตรง, Imgนาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, Imgนาย ณธัชพงศ์ รักศรี, Imgนาย วสันต์ ตุ่นคำ, Imgนาย วินัย สมประสงค์, Imgนาย สักขี แสนสุภา, Imgนาย สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระ สมหวัง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. กิ่งกานท์ พานิชนอก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

12