Search Result of "การทดสอบความชอบ"

About 21 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการทดสอบความชอบของผู้บริโภค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:บริษัท คาน่อน แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

Researcher

ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

Resume

Img

Researcher

นาง จินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, กาควบคุมคุณภาพทางเคมี, การจัดการคุณภาพ, การวิเคาระห์คุณภาพถั่วลิสงและเคมีของถั่วลิสง

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume

Img

Researcher

นาง วารุณี ธนะแพสย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แผ่น, การพัฒนาไบโอพอลิเมอร์ฟิล์ม สารเคลือบ และการประยุกต์ใช้, การวางแผนการทดลองและการใช้เทคนิคทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมิใช่อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพนิดา วินิจฉัย

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Raw material and cosmetics product from agricultural materials , Product development in cosmetics, Microbiology in cosmetics, Sensory in cosmetics and quality control in cosmetic products, Nanotechnology in cosmetic

Resume

12