Search Result of "การทดสอบความงอก"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, สรีรวิทยาของพืชในสภาพเครียด

Resume

Img

Researcher

ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง

ผู้เขียน:Imgสรวุฒิ อังคประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ และมะเขือเทศ

ผู้เขียน:Imgกุลวดี ฐาน์กาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลกะหล่ำ 8 ชนิดโดยใช้อุณหภูมิคงที่ 25OC และ อุณหภูมิสลับ 20/30C

Img

งานวิจัย

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume