Search Result of "การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, Imgนางยุพา ปานแก้ว

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่างชาติต่อทุเรียนพร้อมรับประทาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

12