Search Result of "การทดสอบ"

About 2539 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

ทดสอบ เดี่ยว 1 (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img

งานวิจัย

การทดสอบอาหารไก่ไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

ทดสอบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรรถ พยอมหอม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.kiatiyuth kveeyarn, Associate Professor, Imgอรรถ พยอมหอม,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์หน้างานตามมาตรฐานCTI (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทดสอบ

หัวเรื่อง:ทดสอบ

Img

ที่มา:ทุนทดสอบ

หัวเรื่อง:ทดสอบระบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทดสอบ

หัวเรื่อง:ทดสอบ

Img

ที่มา:ทุนทดสอบ

หัวเรื่อง:ทดสอบภาระงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทดสอบ

หัวเรื่อง:ทดสอบ

Img
12345678910...