Search Result of "การถ่ายเทความร้อนและมวล"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:Journal Of Applied Sciences Research

หัวเรื่อง:แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์การถ่ายเทความร้อนและมวลในอาหารระหว่างการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ

Img

ที่มา:International Drying Symposium 2012

หัวเรื่อง:แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลของการอบแห้งกาแฟ: การคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในส่วนประกอบเมล็ดกาแฟโรบัสตา

Img

ที่มา:The 4th Rajamangala University of Technology International Conference

หัวเรื่อง:แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในอาหารระหว่างการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume