Search Result of "การถ่วงนำ้หนักเฉพาะที่ อัตสหสัมพันธ์ ค่าผิดปกติ"

About 4 results
Img

Researcher

นาย จิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติทางสังคมศาสตร์, สถิติทางด้านชีววิทยาและการชีววิทยาและการแพทย์

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการถ่วงนำ้หนักเฉพาะที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและมีค่าผิดปกติ

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume