Search Result of "การถนอมอาหาร"

About 48 results
Img

งานวิจัย

กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิช่วย

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว (2012)

นักวิจัย:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่องการถนอมอาหารเบื้องต้น

ผู้เขียน:Imgอธิติยา ฤทธิ์ทัพ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการส่งเสริมเผยแพร่ด้านการถนอมอาหาร สำหรับเกษตรกรสตรีลาว

ผู้เขียน:Imgบุญมี จันทร์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมณฑารพ จักกะพาก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ที่เคลือบด้วยความร้อนภายในระบบสุญญากาศบนแผ่นรองรับต่างชนิดกัน

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง

123