Search Result of "การถดถอยโลจิสติก"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงนำ้หนักในตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์สำหรับข้อมูลที่มีการติดตามระยะยาวที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติของการจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคตับด้วยการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาผู้ป่วยโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgศยามล ลำลองรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและการโปรแกรมเชิงเป้าหมายสำหรับการจำแนกกลุ่มของสหกรณ์การเกษตร

ผู้เขียน:Imgศิริมา เยาวสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและการโปรแกรมเชิงเป้าหมายสำหรับจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุนของสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ, ขนส่ง Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistical Analysis; Response Surface Methodology; Experimental Design; Regression Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การถดถอย, สถิติวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume

12