Search Result of "การติดตามการเปลี่ยนแปลง"

About 34 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง, Imgนายประลินทร์ ไกรวิชัย

แหล่งทุน:เงินอุหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวันชนะเลิศอันดับ 2 (2014)

ผลงาน:การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาแนวปะการังภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว

นักวิจัย: Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:เงินอุหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความต้องการน้ำในพื้รที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยภาพดาวเทียม MODIS หลายช่วงเวลา

12