Search Result of "การตั้งท้อง"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH ในการเหนี่ยวนำการตกไข่และอัตราการตั้งท้องหลังการผสมเทียมในม้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สวพ. มก.

หัวเรื่อง:คลื่นการเจริญของฟอลลิเคิล สำหรับโปรแกรมการผลิตตัวอ่อนนอกร่างกาย (โอพียู-ไอวีเอฟ)ในแม่กระบือปลักระหว่างการตั้งท้องระยะแรก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชาติ พรหมดิเรก

123