Search Result of "การตั้งถิ่นฐานมนุษย์"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายตัวของเมืองกับความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้เขียน:Imgกนิษฐา วงศ์ชมภู

ประธานกรรมการ:Imgสุพรรณิกา โกยสิน

กรรมการร่วม:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการเมืองและแบบรูปการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตบ้านเพ จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgจริยา ยมเสถียรกุล

ประธานกรรมการ:ImgRachaniwan Vechaphurt

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสชนิดนำหนในการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgกาญจนะดิษฐ์ ใยเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย อลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชิงสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม

Resume