Search Result of "การตั้งถิ่นฐาน"

About 48 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

หัวเรื่อง:การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชุมชนในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ ศรีวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPatrapan Laoniramai, Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำดอยผาหิ้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:GIS Spatial analysis, Soil resources and land use management/conservation, Environmental management

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศไทยของแรงงานพม่า : ศึกษากรณี จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgดุษฎี ใจไว ร.น.

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจรินทร์ เทศวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123