Search Result of "การตั้งชื่อ"

About 50 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาการตั้งชื่อภูเขาไทย (2012)

ผู้แต่ง:Imgนายไห่หนิง เจิ้น, ImgDr.Kowit Pimpuang, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อและการใช้ภาษาอังกฤษปนไทยของสื่อสารมวลชนไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิม (2014)

ผู้แต่ง:Imgราชันย์ ปรึกษา, ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การตั้งชื่อสุนัขในประเทศไทย: ภาพสะท้อนสังคมไทย (2019)

ผู้แต่ง:ImgMs.Patthama Mueansamai, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อของคนไทยและการตั้งชื่อของคนจีน: การศึกษาเปรียบเทียบ

ผู้เขียน:Imgฟาง ฟาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123