Search Result of "การตัดเย็บ"

About 30 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Suteeluk Kraisuwan, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าไทดำ

Img

ที่มา:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:เทคโนโลยี และมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล

Img

ที่มา:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2556

หัวเรื่อง:การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เดียวที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องจักรโดยใช้วิธีการอบอ่อนจำลอง

Img
Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การรวมของกลุ่มชมชุนแบบคลัสเตอร์ของประเทศไทย เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ต่อร่างนโยบาย ส่งเสริมและคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรณีศึกษา ผู้รับงานไปทำที่บ้านในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:เสื้อผ้าชนเผ่าไทย:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้าและมูเซอดำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อผ้าไหมมัดหมี่ของครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุภาพร ตาไข

ประธานกรรมการ:Imgนางกรรณีย์ ถาวรสุข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12