Search Result of "การตัดอ้อย"

About 81 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนารถตัดอ้อยต้นแบบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345