Search Result of "การตัดสินใจใช้บริการ"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรุ้งรัศมี อึ้งรังษี

ประธานกรรมการ:Imgณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการภายในแผนกขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNuttawan SKULPRACH

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินจัสทอล์ค จากออเร้นจ์ ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgViwat HARUTHAITHANASAN

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:ImgSutum Pongsumran

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด กรณีศึกษาสถานีบริการน้ำมันในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (56)

Img

งานวิจัย

The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic Transactions Service. (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ภาษีทุน ภาษีแรงงาน ภาษีการบริโภค และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิดตะวัน ชนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

12