Search Result of "การตัดสินใจลงทุน"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาของนักลงทุนไทย

ผู้เขียน:Imgภูมิใจ พึ่งร่มโพธิสมภาร

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐรดี อ่ำบุญ

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัยของบริษัทในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์โดยปัจจัยทางเทคนิดประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผู้เขียน:Imgปิยะดา พุทธิจิตวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอริชัย รักธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตเมืองพัทยา

ผู้เขียน:Imgจินดารัตน์ จำเนียรพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด ของลูกค้าในเขตจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgสมยศ ชินรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อริชัย รักธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงิน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุน : กรณีศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างนักลงทุนใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2542-2543

ผู้เขียน:Imgมาณพ ชิวธนาสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (56)