Search Result of "การตัดสินใจ"

About 1150 results
Img

ที่มา:แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจถอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารแหล่งน้ำต้นทุน และการสูบจ่ายน้ำ (EWMS) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...