Search Result of "การตัดม่านตา"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:การแก้ไขภาวะม่านตาอักเสบแบบแกรนูโลมาและต้อกระจกโดยการตัดม่านตาบางส่วนและเอาเลนส์ออกในกระต่าย 2 ตัว

Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การผ่าตัดแก้ไขภาวะ Iris Bombe' ในสุนัขด้วยวิธี Iridotomy

Img

Researcher

นางสาว ทิพาวดี เสียดขุนทด

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยา , วิทยาเนื้องอกของสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว กาวิล นันท์กลาง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคตาในสัตว์, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

Resume