Search Result of "การตอบสนองต่อการคัดเลือก"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลตอบสนองต่อการคัดเลือก การเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ซากและองค์ประกอบทางเคมี และสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏในประชากรปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ที่ผ่านการคัดเลือกแบบสองทิศทางจำนวน 5 รุ่น

ผู้เขียน:Imgเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวงศ์ปฐม กมลรัตน์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ฉัตรพงศ์ บาลลา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สรรเสริญ จำปาทอง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย นพพงศ์ จุลจอหอ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้งในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อการคัดเลือกโดยวิธีสายพันธุ์ S3 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC 2

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจร S 1 ในประชากรข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1

ผู้เขียน:Imgบุญส่ง ศรีสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)