Search Result of "การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว สิรินภา ช่วงโอภาส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา (Microbiology), การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)

Resume