Search Result of "การตระหนักรู@ในอาชีพ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของชุดแนะแนวอาชีพแบบกลุ่มต่อความตระหนักรู้ในอาชีพของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฝือ จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgพรเพชร โคตรสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเกื้อกูล ทาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป, การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ, การทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม, การให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัว

Resume