Search Result of "การตรวจโรค"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจโรค tilapia lake virus ในปลานิลและปลานิลแดง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาว ธัญญาพร เหล่าคงถาวร

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีตรวจโรค Tilapia Lake Virus ด้วยตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีน E2 ของไวรัสชิคุนกุนยาเพื่อใช้พัฒนาชุดตรวจโรคชิคุนกุนยา

ผู้เขียน:Imgจิรัฏฐกร เธียรธนันต์กุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgปนัดดา เทพอัคศร, Imgเจษฎา โพธิรัตน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนา ดี เอ็น เอ ตัวตรวจ สำหรับตรวจโรค แกรสเชอรี่ของหนอนไหม (Bombyx mori L.) ใน ระยะเริ่มแรก

ผู้เขียน:Imgสิริภัค คำประเทือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเนื่องพณิช สินชัยศรี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR

ผู้แต่ง:ImgKositcharoenkul,N., ImgChatchawankanphanich, O., ImgBhunchoth, A., ImgDr.Wichai Kositratana, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgธัญญะ โรจน์พานิช

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, อณูวิทยาด้านโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกองบอน 4 จังหวัดนครสววร์

ผู้เขียน:ImgSasawan CHINRATANAPISIT

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง จิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย สมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย , การควบคุมโรค, สารเคมีควบคุมพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพันธุ์พืชปราศจากเชื้อไวรัส, การสร้างพืชต้านทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Resume

Img

Researcher

นาง อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงไหม, ผลิตภัณฑ์จากไหม

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

12