Search Result of "การตรวจสอบปริมาณ"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Max Biozyme (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แกรนด์เอ็กเซล จำกัด

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณคาร์โนซีนในเนื้อสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการตรวจสอบปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยวิธี VIS/NIR Spectroscopy (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234