Search Result of "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี"

About 2 results
Img

Researcher

นางสาว จรรยา แสงเขียว

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เคมี

Resume

Img