Search Result of "การตรวจวินิจฉัย"

About 79 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาจำนวน 10 ชุด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจวินิจฉัยและการจัดการโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อชิคุนกุนยาเพื่อการตรวจวินิจฉัย (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

แหล่งทุน:Research Institute for Microbial Diseases, Osaka Universityและ Mahidol-Osaka Center for Infectious Diseases (MOCID)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อชิคุนกุนยาเพื่อการตรวจวินิจฉัย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์

แหล่งทุน:Research Institute for Microbial Diseases, Osaka Universityและ Mahidol-Osaka Center for Infectious Diseases (MOCID)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชสำหรับเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็วของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234