Search Result of "การตรวจประเมิน"

About 40 results
Img

งานวิจัย

ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชัยยงค์ ภูมิพระบุ, Imgชัยอนันต์ ชมจันทร์คำ, Imgรัชนู เกิดเชิดชู

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจประเมินการคงอยู่ของยีน antisense CPACO ในกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ปิยนุช ศรชัย

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

Img

ที่มา:กรมขนส่งทางบก

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาองค์กรตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:BASF Limited, The Chemical Company

หัวเรื่อง:การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Img

ที่มา:BASF Company

หัวเรื่อง:การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

12