Search Result of "การตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

สารตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับไอออนของเหล็ก (III) ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthysis

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมี

Resume