Search Result of "การตรวจจับ"

About 241 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟด้วยกล้องวงจรปิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบตรวจจับการบุกรูกที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Img

งานวิจัย

ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟและควันด้วยกล้องวงจรปิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจจับและตอบโต้แอกเซสพอยต์เถื่อน (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับไอออนของเหล็ก (III) ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีและระบบการตรวจจับการแสดงตัวตนของเด็ก (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

12345678910...