Search Result of "การตกกระ"

About 17 results
Img

งานวิจัย

ศึกษากลไกและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระของกล้วยไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ศึกษากลไกและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระของกล้วยไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ลักษณะกายวิภาคของการตกกระในเปลือกผลกล้วยไข่

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:57 2 สินทรัพย์จากงานวิจัย การควบคุมการตกกระของกล้วยไข่

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 57 2 สินทรัพย์จากงานวิจัย การควบคุมการตกกระของกล้วยไข่
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: zHBQCrXVuTI
Updated: 2012-11-22T09:51:32.000Z
Duration: 497 seconds


Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อการตกกระและคุณภาพของกล้วยไข่สุก

ผู้เขียน:ImgSrussawadee PROMYOU

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อการตกกระของ กล้วยไข่

ผู้เขียน:Imgรุจิรา เชื้อหอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของออกซิเจนความเข้มข้นสูงที่มีผลต่อการตกกระและคุณภาพของกล้วยไข่

ผู้เขียน:ImgThararat MANEENUAM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีต่อการตกกระและคุณภาพของกล้วยไข่สุก

ผู้เขียน:ImgCheranuch SANGPUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมการตกกระของกล้วยไข่โดยการใช้อุณหภูมิ

ผู้เขียน:Imgจิตรา ตระกูลน่าเลื่อมใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Anatomy, Medicinal Plants

Resume

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาง เบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume