Search Result of "การดูดสารละลาย"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)"เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย"

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์(Nelumbo nucifera Gaertn.var.Sattabhud)

Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน

Img

ที่มา:วารสารเกษตรนเรศวร

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์ (Nelumbo nucifera Gaertn. var. Sattabhud)

Img
Img

Researcher

ดร. เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Anatomy, Medicinal Plants

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาพืช, ชีววิทยาโมเลกุลพืช

Resume