Search Result of "การดูดซับสี"

About 65 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมเถ้าแกลบวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมในห้องปฏิบัติการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยเถ้าแกลบ (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์

1234