Search Result of "การดำเนินชีวิต"

About 84 results
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการเผชิญความเครียดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของนิสิตครูในพื้นที่กรุงเทพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง, Imgอาจารย์ ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์

แหล่งทุน:เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยยุคเจนวายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายกรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345