Search Result of "การดำเนินงาน"

About 1072 results
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนบัตรคัมบังที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตตามสั่งในอุตสาหกรรมข้าวโพดอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET 2012)

หัวเรื่อง:แบบจำลองอุปสรรคสำหรับการหริหารโครงการทางเทคโนโลยี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองพลวัตของระบบสำหรับวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การใช้การวิเคราะห์ระบบแถวคอยสำหรับงานจองใช้ห้องผ่าตัด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองขั้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็ม และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ตัวแบบจำลองสถานการณ์ระบบสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน และประเมินกลยุทธ์เพื่อรองรับอุบัติภัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน 31 สิงหาคม 1 กันยายน 2549; กรุงเทพฯ.

หัวเรื่อง:โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

Img

ที่มา:วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

หัวเรื่อง:แบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน: วิธีการโปรแกรมสมการข้อจำกัดตามโอกาส และวิธีความเชื่อมั่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการการวิจัยการดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการคลังวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต :กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Img

ที่มา:การประุชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายการผลิตคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:Optimal Cash Inventory Management for ATM Network and Subjective Demand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียจากการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดเส้นทางเมื่อมีข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิง

12345678910...