Search Result of "การดักจับข้อมูล"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์การจราจรข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2 (CSIT 2012)

หัวเรื่อง:โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายและตรวจจับการบุกรุกภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume