Search Result of "การซึม"

About 462 results
Img

งานวิจัย

โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาระบบกำแพงกั้นน้ำแบบปักลงดินเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำ (Water Stop Panel) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...